Wybrane przepisy

Art. 799. § 1 kpc. Wniosek o wszczęcie egzekucji lub żądanie przeprowadzenia
egzekucji z urzędu umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich
dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Skierowanie
egzekucji do nieruchomości dłużnika oraz składników jego majątku, do których
przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio, jest możliwe tylko
na wniosek wierzyciela. Wierzyciel może wskazać wybrane przez siebie sposób
albo sposoby egzekucji. Organ egzekucyjny stosuje sposób egzekucji najmniej
uciążliwy dla dłużnika.
§ 2. Jeżeli egzekucja z jednej części majątku dłużnika oczywiście wystarcza
na zaspokojenie wierzyciela, dłużnik może żądać zawieszenia egzekucji
z pozostałej części majątku.