Wybrane przepisy

Art.10 ustęp 1. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika sądowego. Obszarem działania kancelarii jest zakres właściwości terytorialnej Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, jednakże zgodnie z cytowanym przepisem o komornikach sądowych, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego w Łodzi, z wyjątkiem spraw:
1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
Komornik Sądowy Jacek Bagiński może aktualnie również prowadzić egzekucję na obszarze właściwości sądu apelacyjnego w Łodzi.
Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika(art. 10 ust. 3 w/w ustawy).
(ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, Dz.U. 2018, poz. 771)